پيامبر اكرم فرمود: ثواب جماع همانند آن است كه شمشير كشيده ودر راه خدا جهاد كنند.با مجامعت ،گناهان مي ريزد ،چنان كه برگ از درخت مي ريزد وچون غسل كند از گناهان خارج مي شود.

*علاج دردها

امير المؤ منين (ع) فرمود: هرگاه كسي را دردي در بدن به هم رسيد يا حرارت برمزاجش غالب شد(فشارخون،داغ شدن بدن ،خشتگي وسستي وبي حالي و...)با همسر خويش جماع كند تا درد تسكين يابد.

*طبيعت بدن هرچه بخواهد به صلاح اوست.

امام رضا (ع): هرگاه گرسنه وتشنه شدي ،بخور وبنوش واگر خوابت آمد بخواب وچون بول(ادرار)داشتي بول كن ،وهرگاه خواستي نزديكي كني ،پس انجام بده به درستي كه در هر امري در همان وقت خويش براي بدن بهتر ومفيدتر است.

*دفع عفونت:

 امام رضا (ع) : هركس بخواهد از بلغم (عفونت) در مزاج خويش بكاهد ،حمام رفتن وعمل جماع با زنان را بسيار انجام دهد ومدت زيادي در آفتاب بنشيند واز غذاهاي سرد ومرطوب وترش بپرهيزد.

*هر شب با همسر بودن:

امام موسي كاظم (ع) فرمود: دوست ندارم كه تمامي دنيا از من باشد ولي يك شب بي زن بخوابم .وفرمود دوركعت نماز شخص همسردار ،بهتر از نماز فرد مجردي كه شبها به نماز مي ايستد وروزها روزه ميگيرد.

 

آداب جماع:

*سفارشات پيامبر (ص)به علي (ع):

چون عروس به خانه تو درآيد،كفش هاي او را درآور وپاهايش را بشوي وجلوي درخانه ات راآببپاش . با اين عمل خداوند هفتاد هزار نوع فقر را از خانه ات براند وبه جايش هفتاد هزار گونه غنا وبركت فرستد وهفتاد رحمت برسر عروست نازل سازد تا بركتش هرگوشه خانه ات را بگيرد وعروس را تا در آن خانه است از جنون وجذام وبرص نگاه دارد.

همچنين عروس را درهفته اول از مصرف لبنيات وسركه وگشنيز وسيب ترش منع كن ،زيرا رحم با اين چهار چيز نازا مي شود وحصير خانه بهتر از زن نازا است.

وفرمود اگر پس از خوردن سركه حيض ببيند،هيچ وقت به طور كامل پاك نمي شود.اما گشنيز، حيض را برمي انگيزد وزايمان را مشكل مي سازد وسيب ترش حيض را قطع كرده وبيماري پديد مي آورد.

يا علي! در اول و وسط وآخر هرماه آميزش نكن كه جنون وجذام ونقصان به زن وفرزند روي آورد.

يا علي! هنگام بعد از ظهر آميزش مكن كه اگر فرزندي به دنيا آيد ، احول (دوبين) خواهد شد. از اين رو درچشم او پيچ وتابي ايجاد مي شود وشيطان نيز از فرد دوبين خشنود مي گردد.

ياعلي!  به هنگام آميزش سخن مگوي، كه اگر فرزندي درآن حال متولد شود از لال شدن ايمن نباشد.همچنين نبايد كسي درعورت همسر بنگرد كه نگاه به عورت او، موجب نابينائي ( كوري ) مي شود.

يا علي! با همسر خود با ياد وميل زنان ديگر جماع نكن كه مي ترسم اگر فرزندي پا گيرد ،ديوانه وابنه اي ودر صفت زنان باشد.

يا علي !كسي كه جُنُب است يا همسرس در بستر مي باشد ،قرآن نخواند، كه مي ترسم آتش فرود آيد وهردورا بسوزاند.

يا علي !نزديكي نكن مگر آن كه تو وهمسرت هريك دستمال وپارچه جداگانه داشته باشيد وبا يك چيز خود را پاك نكنيد كه شهوت برشهوت ننشيند وبين شما عداوت انگيزد وكارتان به طلاق انجامد.

ياعلي !ايستاده جماع نكن كه اين كار الاغ است واگر فرزندي دراين حال به وجود آيد دربستر بول نمايد وچون الاغ همه جا بول كند.

يا علي! زير درخت ميوه دار نزديكي مكن كه اگر فرزندي حاصل شود،جلاد يا آدم كش ويا كاهن شود.

يا علي! دربرابر خورشيد وآفتاب نزديكي مكن،مگر آن كه خود را از نور با پرده اي بپوشانيد،درغير اينصورت اگر فرزندي به دنيا آيد همواره درفقر ونكبت به سربرد.

ياعلي! برپشت بام جماع نكن كه حاصل آن،فرزندي منافق ورياكار وبدعت گذار باشد.

ياعلي! بين اذان واقامه جماع مكن كه در اين صورت اگر فرزندي پديد آيد،به خونريزي حريص باشد.

ياعلي! با زن حامله ات جز با وضو نزديكي مكن كه اگر فرزندي متولد شود،كوردل وبخيل گردد.

يا علي! در شب عيد فطر جماع مكن كه حاصل ان فرزندي شرور باشد.در شب عيد قربان جماع مكن كه اگر فرزندي به هم رسد،شش انگشت وچهار انگشت شود. همچنين در شب نبمه شعبان نزديكي مكن كه حاصل آن فرزندي آبله رو وزشت منظر وزشت مو خواهد بود.

ياعلي! دراواخر هرماه _دوروز مانده به آخركاه_ جماع مكن كه اگر فرزندي شود ياور ستمكاران باشد وگروه مردمان را به هلاكت رساند.

ياعلي !شبي كه عزم سفر داري ،جماع مكن كه اگر فرزندي به دنيا آيد،مالش را به ناحق مصرف كند،زيرا تبذير كنندگان برادر شيطانند.درطريق سفر تا سه شبانه روز از آغاز سفر نزديكي مكن كه اگر فرزندي متولد شود،معين وياور ستمكاران گردد.

ياعلي! شب هاي دوشنبه آميزش كن كه اگر فرزندي حاصل شود،حافظ قرآن گردد،وبه قسمت خدا خشنود باشد.

ياعلي! اگر شب هاي سه شنبه جماع كني وفرزندي آيد شهادت روزي او گردد پش از انكه به يگانگي خدا ونبوت من شهادت دهد،وخداوند با مشركان عذابش نكند ودهانش خوشبو باشد . اين فرزند رحم دل ودست ودل باز است وزبانش از دروغ وغيبت وبهتان پاك خواهد بود.

ياعلي! اگر شب پنج شنبه آميزش كني وفرزندي به وجود آيد،ياحاكم وياعالم گردد. اگر روز پنج شنبه به هنگام رفتن خورشيد از وسط آسمان نزديكي كني وفرزندي پا بگيرد ،شيطان به اونزديك نگردد وپرفهم باشد وخداوند سلامت دين ودنيا را روزي اش سازد.

ياعلي! اگر شب جمعه جماع كني ودر اثر آن فرزندي پديد آيد ،سخنگو وحرف زن باشد. واگر رزو جمعه پس از عصر نزديكي كني ،دانشمند ومعروف ومشهور گرددوان شاء الله تعالي

ياعلي !در ساعت اول شب جماع مكن كه ايمن نيستي فرزندت ساحر شود ودنيا را بر آخرت برگزيند.

ياعلي !وصيت مرا حفظ كن ،جنان كه من از برادرم جبرئيل حفظ كردم .

خواننده گرامي : همانگونه كه ديديد اين وصيت از پيامبر عظيم الشان به امام معصوم حضرت علي (ع) جانشين وداماد ايشان است ولذا اهميت وارزش توصيه هاي فوق را مي رساند كه چگونه بي پرده وروشن آداب جماع را بيان مي كند . همانگونه كه در باره نماز،روزه وساير اصول وفروع دين سخن مي گويد.

در اين زمانه دوفرزند كافي است حداقل نكات فوق رابراي دو _سه بار در طول عمر براي داشتن فرزند سالم وصالح مي توان رعايت نمود. آيا اينطور نيست؟

بهتربن اوقات واعمال در جماع:

*طب الرضا(ع):

 در اول شب ،چه در زمستان وچه درتابستان ،با زنان نزديكي مكن،زيرا در اول شب معده وعروق پر است ودراين حال مجامعت ناپسند است. جماع با شكم پر در اول شب باعث بيماري هاي قولنج،لقوه(لرزش بدن) ،نقرس،سنگ كليه،تقطير بول،بادفتق،ضعف چشم وكم سويي مي شود.

پس هنگامي كه اراده اين كار را داشتي ،بهتر است آخر شب را بدان اختصاص دهي. اين وقت براي بدن صلاحيتش بيشتر است ودر توليد نسل بيشتر مايه اميدواري است وعقل مولود را تيزتر مي گرداند.

با زنان جماع مكن، مگرآن كه پاك باشي .چون از كار فارغ شدي ،فوري برپا مايست ومنشين،بلكه قدري به سمت راست خود بخواب يا تكيه كن ،آنگاه براي دفع بول از جاي برخيز.اين كار به اذن خداي متعال تو را از سنگ مثانه تامين خواهد داد.پس از خاتمه اين كارها غسل كن وهمان ساعت قدري موميا با شراب عسل كف گرفته بنوش، كه اين كار كسري تو را از ناحيه جماع جبران خواهد كرد.

بايد دانست كه آميزش با زنان از نظر وقت ،هنگامي كه ماه در برج حمل ودلو است  نيكوست واز آن نيكوتر وقتي است كه ماه در برج ثور باشد،زيرا ثور شرف ماه است.

غسل پس از هر نوبت:

*رسول خدا(ص) فرمودند:

پس از جنابت،جماع دوباره مكروه است مگر از جنابت اوّل غسل كند،كه اگر فرزندي حاصل شود، مجنون باشد وآن شخص جز خودش را ملامت نكند.

توضيح اينجانب :  درجماع اول ،ابتدا رطوبت از مرد خارج شده وبدن ست وبي حال مي شود وبراي جماع بعدي به زور انجام مي گيرد ولذتي همچون نوبت اول حاصل نمي گردد. آب مرد دردفعه اول بهتر وراحت تر خارج مي شود،ولي دربار دوم ودفعات بعدي  با سختي ودشواري همراه بوده ولذتي هم نخواهد داشت وفقط با زور اين كار صورت مي گيرد ومقدار مني هم كم مي باشد. اما وقتي كه غسل انجام شد ، ورطوبت خارج شده از طريق محفظه پوست دوباره تامين مي شود وعمل جماع راحت تر صورت مي گيرد ولذت بيشتري هم خواهد داشت.

پرهيزدرزمان عادت ماهيانه :

*رسول خدا(ص) فرمود: اگر درحالت حيض با همسر خود جماع كردي ودراثر آن فرزندي جذامي يا پيس به دنيا آمد هرگز كسي جز خويشتن را ملامت مكن.

پرهيز در سه وقت:

*امام صادق (ع) فرمود: در اول و وسط وآخر هرماه جماع نكن وگرنه آماده سقط فرزند باش ! واگر سقط نشود ممكن است مجنون گردد.مگر نمي بيني فرد ديوانه در اول ووسط وآخر هرماه جنونش شدت مي گيرد.(غش وصرع هم همينگونه است).

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم دی ۱۳۸۷ساعت 10:35  توسط غلامعلی  |